ศาสนสถาน/วัตถุ

พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ
พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ เป็นพระไม้สักทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว เจ้าน้อยมังกร จอมทัพของไทยใหญ่อาราธนามาจากเมืองหาง

อ่านต่อ

พระเจ้าทันใจ
พระเจ้าทันใจ หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สร้างโดยพ่อน้อยสุข สุขเกษม ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารพระเจ้าทันใจ

อ่านต่อ

พระพุทธไชยลาภประสิทธิโชค
พระพุทธไชยลาภประสิทธิโชค พระประธานในพระวิหารเล็ก หน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้ว ซึ่งก่อด้วยปูน ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารหลังเล็กนี้มาตลอด

อ่านต่อ

พระสิงห์หนึ่งทรงเชียงแสน
พระพุทธรูปสิงห์หนึ่งทรงเชียงแสน หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว เป็นพระประธานในอุโบสถ

อ่านต่อ

พระประธานวิหารใหญ่
พระมหาพุทธรูปเป็นพระประธานบนวิหารใหญ่ หล่อด้วยทองแดงล้วนหน้าตักกว้าง ๗๓ นิ้ว น้ำหนัก ๑ โกฏิ ซึ่งมีสนธิ (ที่ต่อ) ๘ แห่ง เท่าที่ค

อ่านต่อ

บ่อน้ำทิพย์
บ่อน้ำ หรือบ่อน้ำทิพย์ มีก่อนสร้างวัด (จ.ศ.๘๕๔) แล้ว เป็นบ่อน้ำที่อยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้าติโลกราช ต่อมาพระเจ้าติลกปนัดดาธ

อ่านต่อ

วิหารพระเจ้าทันใจ
เมื่อประมาณเกือบ ๒๐๐ ปีมาแล้ว พ่อน้อยสุข สุขเกษม และลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างถวายพร้อมทั้งสร้างพระเจ้าทันใจ ๑ องค์ สร้างว

อ่านต่อ

พระอุโบสถ
พระอุโบสถมีอายุประมาณ ๒๐๐ กว่าปีไม่ทราบประวัติการก่อสร้าง สันนิษฐานน่าจะสร้างพร้อมกับพระวิหารใหญ่ ส่วนการบูรณะปรากฏหลักฐา

อ่านต่อ

วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ

อ่านต่อ

พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร

อ่านต่อ

พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ

อ่านต่อ

วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ

อ่านต่อ

หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ

อ่านต่อ


ทั้งหมด 13 วิดีโอ : 1 หน้า : 1


พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...