ประวัติเจ้าอาวาส

พระมหาดวงรัตน์  ฐิตรตโน 

สังเขปชีวประวัติพระมหาดวงรัตน์  ฐิตรตโน 

            พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน (กิจประภานนท์) อายุ ๔๕  พรรษา ๒๔ วุฒิ ป.ธ.๙ พธ.ม. วัดบุพพาราม  ตำบล
ช้างคลาน  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

      ๑. เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

      ๒. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม

       ๔. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบาลีส่วนกลางคณะสงฆ์ภาค ๗

 

สถานเดิม

     พระมหาดวงรัตน์  ิตรตโน (กิจประภานนท์)  เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖  บิดา นายประธาน  มารดา นางฟองจันทร์ บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลอมก๋อย   อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บรรพชาเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดแสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นามพระอุปัชฌาย์ พระครูอมรสารธรรม วัดบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ อุปสมบท วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗  วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ  นามพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม  แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

วิทยาฐานะ

   (๑) พ.ศ. ๒๕๒๙ สำเร็จชั้น ป.๖ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  (๒) พ.ศ. ๒๕๓๓  สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดเนินพนมพนาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

  (๓) พ.ศ. ๒๕๔๕  สอบได้เปรียญธรรม  ๙  ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ 

 (๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตร์ มหาบัณฑิต( พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

  (๕) การศึกษาพิเศษ ภาษาล้านนา 

  (๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ผ่านการอบรมครูสอนปริยัติธรรม แผนกบาลี ของกรมการศาสนา

งานปกครอง

  (๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

  (๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม  (๖ เมษายน ๒๕๕๙)

  (๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

งานศึกษา

 (๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ -ปัจจุบัน เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  (๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ -ปัจจุบัน เป็น กรรมการควบคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง

  (๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบสำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  (๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ -ปัจจุบัน เป็น กรรมการควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง

  (๕) พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นประธานสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวงสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

  (๖) พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง  ของคณะสงฆ์ภาค  ๗

 (๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๗ วัดดอยสัพพัญญู  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

  (๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นคณะกรรมการโครงการ การศึกษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสนของคณะสงฆ์ ภาค  ๗

  (๙) พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบันเป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง

   (๑๐) พ.ศ.๒๕๕๐ –  ๒๕๕๙  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม

  (๑๑) พ.ศ.๒๕๕๒ -ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบาลีคณะสงฆ์ ภาค ๗ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

  (๑๒) พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาบาล มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

  (๑๓) พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม

งานเผยแผ่

  (๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระธรรมวิทยากรของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

  (๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ปัจจุบันเป็น พระนักเทศน์ของกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดชียงใหม่

  (๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระนักเผยแผ่พุทธศาสนาทางวิทยุของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

   (๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรอบรมผู้สูงอายุ ในโครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ของชมรมผู้สูงอายุอำเภออมก๋อย

  (๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิยากรอบรมผู้สูงอายุ ในโครงการธรรมสัญจร ของชมรมผู้สูงอายุอำเภออมก๋อยงานสาธารณูปการ 

   พ.ศ. ๒๕๕๙ บูรณะอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี

    พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับภูมิทัศน์รอบหอมณเฑียรธรรม ข้างวิหารเล็ก รอบเจดีย์

พ.ศ.๒๕๖๐ บูรณะหอมณเฑียรธรรม

งานพิเศษอื่น ๆ

  (๑) เป็นกรรมการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

 (๒) พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นประธานดำเนินงานโครงการปริวรรตอรรถกถาเป็นอักษรธรรมล้านนาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

 (๓) พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นประธานดำเนินงานโครงการปริวรรตฎีกาเป็นอักษรธรรมล้านนาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...