วัตถุมงคลปี ปี พ.ศ.2527

ประวัติโดยย่อการจัดสร้างวัตถุมงคลวัดบุพพาราม ปี พ.ศ. ๒๕๒๗

            ในวาระครบรอบ 50 ปี วันที่ 1-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำบุญฉลองสมโภชแสดงความกตัญญูเชิดชูเกียรติคุณ อุทิศถวายแด่ท่านครบาศรีวิชัย และบรรพบุรุษระดับผู้นำผู้ชักชวนประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 มาจนถึง พ.ศ.2527 เป็นเวลา 50 ปี งานพัฒนาครั้งนั้นทำให้ประชาชนทุกคนทั่วภาคเหนือ จดจำรำลึกถึงพระคุณนี้อยู่ตลอดมา

            ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทำการศึกษาค้นคว้ารวบรวมประวัติบุคคลสำคัญที่อุทิศกายใจและสติปัญญา ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก และคณะกรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในฐานะที่ท่านครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้เป็นประธานในการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานโบราณวัตถุสำคัญ ๆ ทั่วภาคเหนือที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคงดังเดิม และเป็นประธานสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ สำเร็จลงภายในระยะเวลาอันสั้น โดยทางราชการไม่ต้องเสียงบประมาณ    

            คณะกรรมการจึงลงมติให้จัดสร้างอนุสรณ์รำลึกหล่อรูปเหมือนท่านครูบาศรีวิชัย ขนาดเท่าองค์จริงด้วยโลหะลงแผ่นยันต์ทองดวงชาตา ท่านั่งมือซ้ายถือพัดหางนกยูง มือขวาถือไม้เท้า ลักษณะนั่งเก้าอี้ในวันเริ่มพิธีสร้างทางครั้งแรก นอกจากนี้ได้จัดสร้างรูปเหมือนท่านครูบาศรีวิชัย ท่านั่ง ด้วยผงเกสร 108 แล้วสร้างเหรียญรูปไข่ครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 50 ปี ด้วยทองคำ เงิน นวโลหะผสม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้บูชานำไปสักการบูชาเป็นศิริมงคลต่อไป

            และทางศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดบุพพาราม โดยมีท่านพระครูมงคลศีลวงศ์ เป็นประธาน ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาเป็นพิเศษ พระราชประทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประทับพัดหางนกยูง พัดหางนกยูงนี้เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะท่านครูบาศรีวิชัย และเหรียญรูปไข่ด้านหลังท่านครูบาศรีวิชัย ภ.ป.ร. เพื่อเชิดชูเกียรติคุณถวายท่านครูบาศรีวิชัย ผู้บำเพ็ญสมณธรรม ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเป็นพระสงฆ์นักบุญ นักพัฒนาในอดีต นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน พัฒนาวัดวาอารามและโบราณวัตถุสถานที่ทรุดโทรม ให้เจริญมั่นคงสืบมา และนอกจากนี้ยังได้สร้างโรงเรียนประชาบาล, อนามัย, สะพาน, และเป็นผลงานดีเด่นให้ทางราชการก็คือ การรวมพลังพระสงฆ์และประชาชนทั้งชาวไทยและคนไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ มาร่วมน้ำใจในการสร้างทางขึ้นสู่ดอยสุเทพเป็นผลสำเร็จ ในเวลา 4 เดือน กับ 12 วัน โดยทางราชการไม่เสียงบประมาณแต่ประการใด

            วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เวลา 09.59 น. เททองหล่อท่านครูบาศรีวิชัย ณ วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์มนี เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เวลา 14.00 น. พร้อมกัน ณ ที่วัดศรีโสดา เชิงดอยสุเทพ เวลา 15.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 19.29 น. พระสงฆ์เถระลูกศิษย์ท่านครูบาศรีวิชัย 18 รูป เข้าสมาธิเจริญวิปัสสนาแผ่เมตตาภาวนาเข้าสู่มงคลวัตถุของท่านครูบาศรีวิชัย ตลอดรุ่ง ตามแบบอย่างโบราณประเพณีล้านนาไทยทุกอย่าง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เป็นวันธัมมัสสวนะ (เดือนยี่เหนือเพ็ญ) และเวลา 08.00 น. ประเพณีการประกวดโคมลอย ที่เชิงดอยสุเทพอนุสาวรีย์ของท่านครูบาศรีวิชัย ชิงรางวัล และมีภาพยนตร์ ดนตรี และศิลปะพื้นบ้านตลอด 9 วัน 9 คืน และวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เป็นวันรวมพลังน้ำใจถวายมหาสังฆทาน วันรำลึกที่ท่านครูบาศรีวิชัยเป็นประธานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ โดยมีพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เบิกฤกษ์ลงจอบเสียม ขุดทางขึ้นดอยสุเทพ เวลา 10.00 น. เมื่อปี พ.ศ.2477 เวียนมาครบรอบ 50 ปีพอดี เวลา 09.00 น. คณะนักเรียนสาธิต ม.ช. รำอวยพรถวายความกตัญญูเชิดชูเกียรติ

          และ เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อ ฯพลฯ รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) มอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน เวลา 10.30 น. พระสงฆ์จำนวน 31 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระจำนวน 500 รูป และเวลา 12.30 น. บังสุกุล 10 รูป และเทศนาธรรมพื้นเมือง 10 กันฑ์ พระสงฆ์อนุโมทนา และเจ้าคณะภาค 7 ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ประธานศูนย์ ฯ กล่าวอนุโมทนากถา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรรเสริญที่ทุกฝ่ายรวมพลังน้ำใจแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ฯ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีไทย

การดำเนินงานการจัดสร้าง

            เข้าพิธีกรรมปลุกเสกวัตถุมงคลมหาพุทธาภิเษก ณ วัดศรีโสดา เชิงดอยสุเทพ เชียงใหม่
ของท่านครูบาศรีวิชัย อนุสรณ์รำลึก ครบรอบ 50 ปี สมโภชสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เชียงใหม่

            1 รูปปั้นผงเกสรดอกไม้ 3-5 นิ้ว สูง 6 นิ้ว จำนวน 500 องค์

            2 รูปปั้นผงเกสรดอกไม้ 7 – 8 นิ้ว สูง 12 นิ้ว จำนวน 2,000 องค์ (ถือพัดนกยุง,ภ.ป.ร.)

            3 รูปปั้นหล่อทองแดงขนาด 6 – 7 นิ้ว สูง 11 นิ้ว จำนวน 500 องค์

เหรียญพิมพ์ใหญ่

            4 เหรียญทองคำ ตามจำนวนผู้สั่งจอง

            5 เหรียญเงิน จำนวน 500 เหรียญ

            6 เหรียญนวโลหะโรมน้ำตาล จำนวน 2,500 เหรียญ

            7 เหรียญกะไหล่ทองแท้ จำนวน 5,000 เหรียญ

            8 เหรียญกะไหล่เงินแท้ จำนวน 5,000 เหรียญ

            9 เหรียญโลหะผสม (ทองแดง) จำนวน 17,000 เหรียญ

            10 เหรียญกะไหล่ทองแท้ลงยา จำนวน 2,500 เหรียญ

เหรียญพิมพ์เล็ก

            11 เหรียญนวโลหะลงยา จำนวน 2,500 เหรียญ

            12 เหรียญนวโลหะโรมน้ำตาล จำนวน 10,000 เหรียญ

            13 เหรียญกะไหล่ทองแท้ จำนวน 2,500 เหรียญ

            14 เหรียญกะไหล่เงินแท้ จำนวน 2,500 เหรียญ

            15 รูปล๊อคเก็ด จำนวน 500 รูป/เหรียญ

พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมทางสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐานจำนวน 19 รูป เข้าพิธีกรรมปลุกเสกวัตถุมงคล รายนามพระคณาจารย์สายครูบาศรีวิชัยที่มาร่วมงานมีดังนี้

            1.ครูบาหล้า (ตาทิพย์) วัดป่าตึง

            2.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง

            3.ครูบาบุญมี วัดท่าสะต๋อย

            4.ครูบาสิงหชัย วัดฟ้าฮ่าม

            5.ครูบามงคลคุณาทร วัดหม้อคำตวง

            6.ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง

            7.ครูบาโสภา วัดผาบ่อง

            8.ครูบาอ้าย วัดศาลา

            9.ครูบาอิ่นแก้ว วัดวาฬุการาม

            10.ครูบาอิ่นคำ วัดข้าวแท่นหลวง

            11.ครูบาคำตั๋น วัดสันทรายหลวง

            12.ครูบาญาณวิลาส วัดต้นหนุน

            13.ครูบาสุรินทร์ วัดศรีเตี้ย

            14.ครูบามูล วัดต้นผึ้ง

            15.ครูบาศรีนวล วัดช้างค้ำ

            16.ครูบาวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม

            17.ครูบาอินตา วัดห้วยไซ

            18.ครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง

คณะกรรมการดำเนินงาน

๑. ฝ่ายบรรพชิต ๒. ฝ่ายฆราวาส
พระพุทธิวงศ์มุนี             ประธานกรรมการ นายชัยยา พูนศิริวงศ์        ประธานกรรมการ
พระธรรมโมลี                รองประธานกรรมการ พล.ท.เทียบ กรมสิริยศักดิ์ รองประธาน
พระราชพรหมาจารย์       รองประธานกรรมการ พล.ต.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์         รองประธาน
พระราชสิทธาจารย์          กรรมการ พล.ต.ประหยัด รอดโพธิ์ทอง        รองประธาน
พระโพธิรังษี                  กรรมการ ผู้บังคับการทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ รองประธาน
พระญาณมงคล               กรรมการ นายอุทัย นาคปรีชา                      รองประธาน
พระครูศรีปริยัติยานุรักษ์  กรรมการ นายอร่าม เอี่ยมอรุณ                    กรรมการ
พระมหาเจติยารักษ์          กรรมการ นายแสงชัย สิงหวิบูลย์                 กรรมการ
พระครูโสภณธีรคุณ         กรรมการ ผู้บังคับการกรมผสมที่ 7               กรรมการ
พระครูมงคลศีลวงศ์         กรรมการประสานงาน พล.ต.ชัยชนะ ธารีฉัตร                 กรรมการ
พระครูวินัยธรจำรัส         กรรมการประสานงาน พล.ต.วิศิษฏ์ อาจคุ้มวงศ์               กรรมการ
พระครูวิศิษฏ์สรการ         กรรมการประสานงาน พล.ต.กำจัด บูรณสัมฤทธิ์              กรรมการ
เจ้าอธิการสิงห์คำ กรรมการประสานงาน พล.ต.ศิริ ทิวะพันธ์                      กรรมการ
พระปลัดศรีมา                กรรมการประสานงาน พล.ต.สาธร สุวรรณนภา               กรรมการ
พระมหาสังวร                กรรมการเลขานุการ พ.อ.อินทรัตน์ ยอดบางเตย            กรรมการ
พระมหาวิโรจน์              กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม                 กรรมการ
พระมหาวิชาญ               กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต.อ.เกษม ศุขพงศ์                    กรรมการ
พระมหาเชย                   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ นายเสนาะ พ่วงภิญโญ                 กรรมการ
  นาวาอากาศเอกธนิต เนียมพันธุ์     กรรมการ
  นายศรีสวัสดิ์ อาวิพันธ์                 กรรมการ
  นายชุณห์  พุกชาติกุล                   กรรมการ
  นายโสภิต สุขเกษม                     กรรมการ
  นายอิศรา เทพหัสดินร์ ณ อยุธยา กรรมการ
  นายบรรจบ ลิ้มจรุญ                     กรรมการ
  นายสมาน หงสนันท์                   กรรมการ
  นายธวัช ตันตรานนท์                  กรรมการ
  นายพันธ์ศักดิ์ ภักดีบดินทร์           กรรมการ
  นายเกษม ตันสุชาติ                     กรรมการ
  นายธำรง สุริยะ                           กรรมการ
  เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่            กรรมการ
  นายยุทธ เดชดำรณ          กรรมการเลขานุการ
  นายกวี เพื่อชุชาติ            กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

            พระเจ้าทันใจองค์พระพุทธรูปจำลองจัดสร้าง ณ วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดบุพพาราม นำโดยพระครูมงคลสีลวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม(พระเทพวิสุทธิคุณ) ได้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์หลายท่านมาร่วมทำพิธีพุทธาภิเษก ปลุกเสกวัตถุมงคลพระเจ้าทันใจองค์จำลอง หน้าตักขนาด ๙.๙ นิ้ว จำนวน ๓๙๙ องค์ และ ๕.๕ นิ้ว จำนวน ๙๙๙ องค์ รวมถึงวัตถุมงคลอื่น ๆ ของวัดบุพพาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...